Dekorativt Bakgrunns element.
Hovud bilete

Fase III

Planar for utbygging

Hittil er det nytta 110 MW av dei 150 MW som ligg i anleggskonsesjonen for Midtfjellet. Me ønskjer å dra nytte av den totale tilgjengelige effekten som ligg i konsesjonen.

Investeringsbeslutning Fase III, publisert 23.05.2017

Midtfjellet Vindkraft AS fattet en positiv investeringsbeslutning for fase III utbyggingen i Midtfjellet den 23 mai 2017. Fase III er en videreutvikling/fortetting av eksisterende fase I og fase II. Utvidelsen vil bestå av 11 nye turbiner av typen Nordex N117/3600 samt i underkant av 3 km med vei fra de nye turbinpunktene til det eksisterende veinettet. Eksisterende infrastruktur i veier og transformatorstasjon vil bli benyttet for fase III.

Fase III vil bli finansiert av Aquila Capital, som er den største eieren i Midtfjellet Vindkraft AS, hvilket vil styrke den finansielle situasjonen til selskapet.

Arbeidene med veier/oppstillingsplasser fundamenter og kabelgrøfter vil starte opp i mai 2017 og ferdigstilles i løpet av desember 2017. De nye turbinene vil ankomme april 2018 og vil være i drift innen 1 oktober 2018.

Detaljert lokasjon for de nye turbinene samt godkjennelse av fase 3 fra NVE finnes HER.

Vi oppfordrer publikum til holde god avstand fra byggeplasser samt være varsomme på eksisterende veier da det nå vil være tungtrafikk i Midtfjellet.

Prosjektdeltagere, publisert 26.05.2017

Midtfjellet har, for fase III, benyttet tilnærmet de samme leverandørene som stod for prosjektering og utførelse for fase I og II. Følgende hoved-leverandører deltar på fase III:

 • Nordex Energy GmbH (Tyskland) leverer vindturbinene og har ansvar for prosjektering, bygging, transport, montasje, test og drift av turbinene.
 • TS Maskin AS (Stangeland) utfører prosjektering av veier og oppstillingsplasser samt utfører alle arbeider i forbindelse med grunn og fundamenter.
 • Engevik og Tislevoll AS fra Fitjar utfører arbeidene med fundamentene som en underleverandør til TS Maskin.
 • Siemens AS vil foreta utvidelse av hovedfordelingen i transformatorstasjonen samt utfører alle nødvendige elektriske analyser for å sikre at anlegget tilfredsstiller alle myndighetskrav.
 • Nexans AS leverer 36 kV kabler og fiberkabler samt diverse utstyr.
 • Fitjar Kraftlag SA vil bistå ved tilkobling av kabler i turbinene.
 • Apply TB utfører prosjektering, oppkobling og test av fiberanlegget.
 • Sweco AS utfører prosjektering av fundamentene samt utfører grunnundersøkelser. Fundamentet er tredjeparts verifisert av DNV GL i Danmark og godkjent av Nordex.
 • Sinus AS har foretatt støyanalyser.
 • Norconsult AS har utarbeidet designmanualen og analyser for skyggekast, samt fotomontasje.
 • Wood Group (Sgurr) (Glasgow), produksjonsberegninger.
 • Advokatfirma Thommessen AS, juridisk bistand.
 • Midtfjellet AS vil forestå prosjektledelse og byggeledelse med egne ansatte.
 • I tillegg, flere konsulenter innleid til Midtfjellet Vindkraft AS sin organisasjon.
 • DNV GL har utført en teknisk Due Diligence på hele prosjektet.

Litt teknisk informasjon, publisert 26.05.2017

Vindturbinene er av typen Nordex 117/3600 – TS91. Det vil si at turbinen er 91 meter høy til senter av rotor. Rotorens diameter er 117 meter. Hver enkelt turbin produserer 3600 KWh ved full produksjon. Totalt vil fase 3 ha installert 39,6 MW og vil årlig produsere brutto ca. 114 GWh. Total produksjon i vindparken, etter fase 3 er i drift, vil være 422,5 GWh.

Veier, oppstillingsplasser og fundamenter vil bli utført med samme kvalitet som dagens anlegg, hva gjelder tilpasning til naturen.

Støyanalysen viser en mindre overskridelse i området ved Hovland, noe som medfører nødvendige tiltak på eksisterende turbiner for å sikre at myndighetskrav overholdes. Det foreligger flere løsninger som selskapet vil evaluere/iverksette innen juni 2018.